Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes

Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes

Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes

Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes

Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes    Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes

Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes. Approx 8.5 x 11.5.
Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes    Psylocke Sexy Bad Girl Marvel Betsy Braddock Original Art Ed Benes